چگونگی ایجاد و گسترش خلاقیت در هنر /۳

 نتیجه گیری

تخیل قوه ای خلاقه در انسان است و می تواند منبع آفرینش و خلاقیت های هنری باشد. خلاقیت نیز قوه ای آفریننده در انسان است. روشن است که خلاقیت را نمی توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمی تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما می تواند شرایط مناسبی برای رشد دانه فراهم آورد. در مورد خلاقیت هم همین شرایط صادق است. باید زمینه ای مساعد برای رشد و توسعه خلاقیت هنر جویان و هنر آموزان فراهم آورد.

ادامه مطلب …

چگونگی ایجاد و گسترش خلاقیت در هنر /۲

چگونگی ایجاد و گسترش خلاقیت در هنر

همان طور که گفته شد، تخیل، مهم ترین عنصر خلق و نوآوری است و هیچ خلاقیتی بدون تخیل امکان پذیر نیست، حتی نوآوری های علمی و صنعتی همه بر اساس تخیل، شدنی هستند. این ارتباط در حوزه هنر که اساس آن تخیل است، بیشتر می شود، زیرا هنر، همواره از هنجارهای عمومی به دور است و کوشش می کند تا صورت های نو بیافریند.

ادامه مطلب …

چگونگی ایجاد و گسترش خلاقیت در هنر /۱

چکیده:

تخیل مهم ترین عنصر خلق و نوآوری است و هیچ خلاقیتی بدون تخیل امکان پذیر نیست، این ارتباط در حوزه هنر که اساس آن تخیل است، بیشتر می شود، زیرا هنر همواره از هنجارهای عمومی به دور است و کوشش می کند تا صورت های نو بیافریند. مهمترین و اساسی ترین موضوع، چگونگی ایجاد و گسترش خلاقیت در هنر است. متاسفانه عوامل بسیاری چه درونی و چه بیرونی سد راه رشد و نمو خلاقیت فطری انسانند.

ادامه مطلب …