خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران

خبرگزاری جمهوری اسلامی
طراح ایرانی مدال نقره مسابقات معماری ۲۰۱۵ ایتالیا را از آن خود کرد.