شهرک پردیس دامون/3

در نظر گرفتن اقلیم شهر رامسر و معماری خانه های سنتی این منطقه با استفاده از سقف های شیروانی، بازشوهای متعدد و دید وسیع به فضای باز به نمایش درآمده است. همچنین مصالح مورد استفاده در این پروژه سنگ های شکسته و چوب و پروفیل فلزی در شیب بندی بام و نرده و قاب بندی پنجره ها بوده است.

کارفرما و متراژ

آقای محمدی  – 1200 مترمربع

زمان و مکان

1393 – مازندران، رامسر

سبک طراحی

معماری پست مدرن

متریال

عمده مصالح مورد استفاده در آن برگرفته از بیشترین مصالح موجود در منطقه نظیر سنگ های شکسته و چوب می باشد. همچنین پروفیل فلزی در قاب بندی ها و سقف.