لابی خبرگزاری ایرنا

رنگ اصلی مورد استفاده در فضا برگرفته از رنگ سازمانی ایرنا می باشد. ایده اصلی طراحی ایجاد بافت گرافیکی بر روی بدنه فضا و مرتبط با محتوای عملکرد پروژه بوده است. همچنین جداکننده های فضایی شفاف و نیمه شفاف در نظر گرفته شده اند تا بیانگر شفافیت کاری در این پروژه باشند.