لابی ساختمان مرکزی سایپا

سفارش برای  طراحی داخلی این پروژه در اردیبهشت سال 1390 گرفته شد. از آنجا که محدودیت های ساخت پروژه و کاربری های متعدد موجود، فضای کافی را برای هرگونه طراحی می گرفت، طراحی این لابی مرکزی در محدوده فضای روبروی ورودی اصلی مجموعه، مورد توافق طرفین قرار گرفت و طرح مذکور بدین شکل به تصویب رسید.

کارفرما و متراژ

شرکت سایپا

زمان و مکان

1390 – تهران، جاده کرج

سبک طراحی

سبک معاصر

متریال

متریال غالب در این پروژه سنگ می باشد.