لابی ساختمان مرکزی سایپا

سفارش برای  طراحی داخلی این پروژه در اردیبهشت سال 1390 گرفته شد. از آنجا که محدودیت های ساختمانی پروژه و کاربریهای متعدد موجود، فضای کافی را برای هرگونه طراحی می گرفت، طراحی این لابی مرکزی در حد فضای روبروی ورودی اصلی مجموعه، مورد توافق طرفین قرار گرفت و طرح مذکور بدین شکل به تصویب رسید.

کارفرما و متراژ

شرکت سایپا

زمان و مکان

1390 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی بصورت رسمی و با ایده معماری سبز انجام شد .

متریال

متریال غالب در این پروژه سنگ می باشد .