لابی ساختمان مرکزی رایتل

فضای مونوکرومیک با رنگ سازمانی رایتل و قاب بندی فضاهای خدماتی ایده اصلی این پروژه بوده است. در نهایت قاب بندی بخش های مختلف و استفاده از الگوی خط و نقطه در طراحی فرمال این طرح استفاده شد.

کارفرما و متراژ

شرکت رایتل
260 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران، نیایش

سبک طراحی

سبک مدرن، مونوکروماتیک

متریال

در این پروژه از متریال های شیشه ، سرمیک ، کورین و استیل استفاده شده است.