آپارتمان مسکونی فرمانیه

کار طراحی و معماری داخلی  این پروژه بنا به میل و علاقه کار فرما بر مبنای استفاده از چوب بعنوان متریالی گرم، صورت پذیرفت.

کارفرما و متراژ

120 مترمربع

زمان و مکان

1389 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی به سبک مدرن با گرایش ایجاد گرمی در فضا صورت گرفته است .

متریال

متریال غالب در این پروژه بنا به میل و علاقه کار فرما بر مبنای استفاده از چوب بعنوان متریالی گرم، صورت پذیرفت.