غرفه شرکت آکاد

ایده اصلی این غرفه صفحاتی ممتدند که سقف دیواره ها، کانتر و استند نمایش را شکل می دهند. استفاده از سبک مونوکروماتیک به منظور جلوه بیشتر عنوان و صفحات نمایش بوده است.

کارفرما و متراژ

آقای فخیمی
48 مترمربع

زمان و مکان

1390 – تهران، محل دائمی نمایشگاه بین المللی

سبک طراحی

سبک مونوکروماتیک و صفحات ادامه دار

متریال

MDF و کناف