فروشگاه راسپینا

در طراحی داخلی این پروژه ایجاد فضایی مدرن و کارکردی مد نظر بودکه تداعی کننده نام فروشگاه راسپینا به معنی پاییز باشددر طراحی نما و تابلو سردر فروشگاه هم همین مفاهیم مد نظر بوده است  .

کارفرما و متراژ

15 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران

سبک طراحی

طراحی داخلی این فروشگاه به سبک مدرن می باشد .در طراحی داخلی این پروژه ایجاد فضایی مدرن و کارکردی مد نظر بودکه تداعی کننده نام فروشگاه راسپینا به معنی پاییز باشددر طراحی نما و تابلو سردر فروشگاه هم همین مفاهیم مد نظر بوده است  .

متریال

متریال غالب در این پروژه چوب و شیشه می باشد .