مجتمع مسکونی سماواتیان

در طراحی معماری این بنا سعی شده ازخطوط منحنی و راست گوشه به صورت ترکیبیاستفاده شود تا تنوع و ترکیب بندی متنوع و گرمی در نما ایجاد شود.

کارفرما و متراژ

آقای سماواتیان – 3500 مترمربع

زمان و مکان

1391 – تهران

سبک طراحی

طراحی معماری این بنا به سبک معماری تلفیقی( ایرانی و مدرن) است.

متریال

متریال های سنگ و فلز هم به صورت تلفیقی به کار برده شده است.