معماری و شهرسازی – تله دموکراتیک

معماری و شهرسازی تله دموکراتیک بطور خلاصه یعنی آن که من به عنوان معمار یا شهرساز حق ندارم شهر را بسان یک بوم نقاشی و خود را در جایگاه یک نقاش چیره دست ببینم و مردم را بدون آن که از خود اختیاری داشته باشند مجبور به دیدن (تحمل کردن) تابلوی نقاشی خود کنم. این گونه خواهد بود که اثر من، چه در قالب یک معماری و چه در قالب یک شهر، پایدار و ماندگار خواهد بود. معماری و شهرسازی پایدار و ماندگار در گرو با مردم و برای مردم بودن است و ابزار تحقق آن نیز، فناوری اطلاعات و ارتباطات نوینی است که اکنون در اختیار ماست.

نویسنده

محمد مهدی فخیمی

ناشر

پرهام نقش

طراحی جلد و صفحه آرایی

گروه طراحان آکاد

سال چاپ

1390