عمارت انا/2

با توجه به شیب تندی که زمین های این شهرک دارند ، معماری باید به گونه ای صورت می گرفت که اختلاف زیاد کد ارتفاعی مشرف به زمین و زمین مورد نظر به گونه ای معمارانه و کاربردی مورد استفاده قرار گیرد . عملکردها در طبقات مختلف تفکیک و طراحی شده اند .در طراحی سعی شده ازترکیب احجام پر و خالی و فضا سازی های مختلف و ایجاد دید و منظر های مختلف استفاده شود .سبک غالب در معماری مجموعه نئو کلاسیک و در همین راستا از متریال سنگ استفاده شده.

کارفرما و متراژ

آقای احمدپور
1600 مترمربع

زمان و مکان

1392 – رودهن

سبک طراحی

معماری نئو کلاسیک

متریال

سنگ