عمارت انا /1

با توجه به شیب تندی که زمین های این شهرک دارند ، طراحی باید به گونه ای صورت می گرفت که اختلاف زیاد کد ارتفاعی خیابان مشرف به زمین و زمین مورد نظر به گونه ای معمارانه مورد استفاده قرار گیرد .به همین دلیل عملکردها در طبقات مختلف طراحی شده اند .این ویلا برای 2 خانواده و به گونه ای طراحی شده که امکان استفاده مجزا برای هر خانواده و همچنین ادغام دو ویلا در صورت نیاز وجود دارد .در طراحی از سبک معماری تلفیقی بهره گرفته شده .

کارفرما و متراژ

آقای احمدپور
1600 مترمربع

زمان و مکان

1392 – رودهن

سبک طراحی

معماری تلفیقی

متریال

متریال مورد استفاده شیشه رنگی و سنگ است.