معماری و شهرسازی – تله دموکراتیک

معماری و شهرسازی تله دموکراتیک بطور خلاصه یعنی آن که من به عنوان معمار یا شهرساز حق ندارم شهر را بسان یک بوم نقاشی، و خود را در جایگاه یک نقاش چیره دست ببینم و مردم را بدون آن که از خود اختیاری داشته باشند مجبور به دیدن (تحمل کردن) تابلوی نقاشی خود کنم. این گونه خواهد بود که اثر من ، چه در قالب یک معماری و چه در قالب یک شهر، پایدار و ماندگار خواهد بود. معماری و شهرسازی پایدار و ماندگار در گرو با مردم و برای مردم بودن است و ابزار تحقق آن نیز، فناوری اطلاعات و ارتباطات نوینی است که اکنون در اختیار ماست.

نویسنده

محمد مهدی فخیمی

ناشر

پرهام نقش

طراحی جلد و صفحه آرایی

گروه طراحان آکاد

سال چاپ

1390