وارد شده توسط akad

چگونگی ایجاد و گسترش خلاقیت در هنر /۳

تخیل قوه ای خلاقه در انسان است و می تواند منبع آفرینش و خلاقیت های هنری باشد. خلاقیت نیز قوه ای آفریننده در انسان است. روشن است که خلاقیت را نمی توان با فشار ایجاد کرد، بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. همان گونه که زارع نمی تواند جوانه را از دانه بیرون بیاورد، اما می تواند شرایط مناسبی برای رشد دانه فراهم آورد. در مورد خلاقیت هم همین شرایط صادق است.

چگونگی ایجاد و گسترش خلاقیت در هنر /۲

چگونگی ایجاد و گسترش خلاقیت در هنر همان طور که گفته شد، تخیل، مهم ترین عنصر خلق و نوآوری است و هیچ خلاقیتی بدون تخیل امکان پذیر نیست، حتی نوآوری های علمی و صنعتی همه بر اساس تخیل، شدنی هستند. این ارتباط در حوزه هنر که اساس آن تخیل است، بیشتر می شود، زیرا هنر، […]

چگونگی ایجاد و گسترش خلاقیت در هنر /۱

چکیده: تخیل مهم ترین عنصر خلق و نوآوری است و هیچ خلاقیتی بدون تخیل امکان پذیر نیست، این ارتباط در حوزه هنر که اساس آن تخیل است، بیشتر می شود، زیرا هنر همواره از هنجارهای عمومی به دور است و کوشش می کند تا صورت های نو بیافریند. مهمترین و اساسی ترین موضوع، چگونگی ایجاد […]

,

معماری داخلی ، طراحی داخلی ، دکوراسیون داخلی

مقدمه : آنچه که باعث شد مقاله ای با این عنوان بنویسم , فقر مرجع و منبعی بود که به تعریف صحیح و اصولی این سه رشته باهم و تفکیک آنها از هم پرداخته باشد.